Multidisciplinaire aanpak

Elke afdeling heeft zijn eigen multidisciplinair team, met vertegenwoordigers uit verschillende disciplines of vakgebieden. Dit team stelt, samen met de patiënt, een behandelplan op, rekening houdende met de noden en mogelijkheden van het individu.

De leden van het team werken nauw samen en overleggen op geregelde basis om de behandeling van de patiënten te evalueren en bij te sturen waar nodig. Alle noodzakelijke informatie wordt onderling uitgewisseld (gezamenlijk beroepsgeheim). Iedereen draagt vanuit zijn expertise bij aan het hersteltraject van de patiënt.

Wie zorgt er voor u?

Psychiater

De psychiater draagt de eindverantwoordelijkheid voor de lichamelijke en psychische behandeling en staat in voor de coördinatie van het therapeutisch handelen binnen een bio-psychosociaal model.

Voor wat het lichamelijk welzijn betreft kan de psychiater bijkomend advies vragen bij de huisarts van ons ziekenhuis of bij een externe geneesheer-specialist.

De patiënt kan steeds bij zijn behandelend psychiater terecht met vragen in verband met zijn diagnose, de behandeling, medicatie, verlof, ontslag ...

Hoofdverpleegkundige

In het PCM dragen de hoofdverpleegkundigen de titel van 'Organisatorisch coördinator', of kortweg OC. 

De hoofdverpleegkundige staat aan het hoofd van een afdeling. Hij/zij stuurt het team van verpleegkundigen aan en staat in voor het reilen en zeilen van de afdeling.

Inhoudelijk coördinator

Een inhoudelijk coördinator, ook wel IC genoemd, werkt mee aan de inhoudelijke uitwerking van de afdeling. Hij/zij staat in voor het creëren van een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de patiënt door optimale en deskundige begeleiding.

Verpleegkundige

Verpleegkundigen staan in voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Een deel van hun taken loopt gelijkt met verpleegkundigen in een algemeen ziekenhuis (medicatiebedeling en -toediening, wondzorg, parameters nemen, etc.).

Daarnaast volgen ze de patiënten van dichtbij op. Aan de hand van gesprekken en observaties begeleiden en ondersteunen ze de patiënten. Ze vormen de schakel tussen de psychiater en de patiënt. Sommige verpleegkundigen geven ook therapie.

Elke patiënt krijgt ook één verpleegkundige toegewezen (= individuele begeleider of kortweg IB genoemd). De IB is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt.

Zorgkundige

In het PCM werken enkele zorgkundigen die mee instaan voor de zorg op de afdelingen. Ze mogen bepaalde verpleegkundige handeliingen zelfstandig of onder toezicht van verpleegkundigen uitvoeren, en kunnen ook assisteren bij logistieke en praktische taken op de afdelingen.

Logistiek assistent

Logistieke assistenten bieden op de afdeling ondersteuning op verschillende vlakken. Ze helpen bij de maaltijden, huishoudelijke taken, boodschappen ... Ze maken deel uit van het team op een afdeling.

Psycholoog

De psycholoog verzamelt bij aanvang van de behandeling relevante informatie via observatie- en gespreksgegevens, om zo een correct diagnostisch beeld te verkrijgen van de persoon, rekening houdend met zijn of haar specifieke context.

Indien wenselijk kan een aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek uitgevoerd worden. Dit om een zo objectief mogelijk zicht te krijgen op het globaal psychisch (dys)functioneren van de patiënt.

In een latere fase probeert de psycholoog bepaalde veranderingen in het leven van de patiënt te bewerkstelligen via individuele of groepsgesprekken.

Psychomotorisch therapeut

De psychomotorische therapeut brengt mensen in verschillende bewegingssituaties die hun ervaringswereld verruimen.  Door het medium ‘lichaam en bewegen’ met bewegings- of lichaamsgeoriënteerde oefeningen, leert men lichaamssignalen, gedragspatronen en gevoelens herkennen. De mensen leren er woorden aan te geven en deze voor zichzelf te begrijpen, waarna geoefend kan worden om tot nieuwe inzichten, ervaringen en gedrag te komen.

Psychomotorische therapie kan helpen bij:

 • het leren omgaan met spanning
 • het kunnen omgaan met frustratie
 • het herkennen en beter hanteren van stress
 • het verminderen van depressieve klachten
 • het reguleren van angsten
 • het aangeven van grenzen
 • het beheersen van sociale vaardigheden

Kinesitherapeut

De kinesitherapeut van het PCM werkt op voorschrift en staat in voor kinesitherapeutisch onderzoek (diagnostiek), continue observatie, behandeling van de klachten, beoordeling van het verloop van de behandeling.

Er kunnen verschillende behandelmethodes aangewend worden, zoals elektro-, thermo-, en ultrasontherapie; massage; mobilisatie en actieve oefentherapie. Dit alles in een individueel kader en steeds in overleg met het behandelend team.

Ergotherapeut

Een ergotherapeut begeleidt mensen in het terugwinnen, verbeteren of behouden van hun functioneren in de specifieke leef-, werk- en ontspanningssituaties.

Het verhogen van de kwaliteit van leven staat hierbij steeds centraal. Daarvoor maakt hij/zij gebruik van een brede waaier aan activiteiten en wordt er vertrokken vanuit de noden en wensen van de patiënt.

Creatief therapeut

De creatieve therapie in het PCM omvat beeldende therapie en muziektherapie. Creatieve therapie is een specifieke non-verbale behandelvorm. Het gesproken woord is op de achtegrond aanwezig. In deze therapievorm staat het zich uiten, en zich tonen via het creatief medium centraal.

De therapeuten leggen de nadruk op het brengen van thema’s, gedachten, gevoelens, wensen – verlangens vertrekkend vanuit de unieke gevoels- en leefwereld van elk individu.   Tijdens de therapie ligt de focus dus niet op het esthetische, maar op het creëren van een proces in een veilige speelruimte.

Binnen de beeldende therapie doen we dit door te werken met beelden, foto’s, tekeningen, teksten … We gebruiken hierbij verschillende materialen (bv. krijt, potlood, verf, klei, papier, tijdschriften) afhankelijk van de interesse van de patiënt.

Binnen de muziektherapie wordt er gebruik gemaakt van vrije improvisatie om te komen tot een samenspel. We gebruiken hiervoor een divers aanbod van instrumenten (djembé, metallofoon, piano, Orff-instrumenten …). Ook kan er actief geluisterd worden naar muziek.

Binnen de creatieve therapie is er geen voorkennis vereist. Meestal vinden de sessies plaats in groep. Op vraag van de dokter, team en/of patiënt kan deze therapie ook individueel gegeven worden.

Het belangrijkste doel is het bereiken van aanvaarding en verandering binnen de gevoels-en denkwereld van de patiënt.

Hierin kunnen de volgende aspecten aan bod komen:  ervaren van rust, stimuleren van  de eigen beleving, verwerven van zicht op zaken die moeilijk lopen en het zoeken naar oplossingen, (terug) ontwikkelen en vertrouwen krijgen in de eigen mogelijkheden, doorbreken van het piekeren,  kunnen genieten van aangename zaken, zich minder sociaal isoleren, verbeteren van aandacht en concentratie …

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werkers van onze sociale dienst staan ter beschikking van de patiënt en zijn omgeving. Ze onderhouden, met toestemming van de patiënt, contact met de familie en het netwerk van de patiënt.

De maatschappelijk werkers kunnen ook helpen met sociaal-administratieve zaken:

 • opvolging van ziektebriefjes voor uw werkgever/school en attesten, arbeidsongeschiktheid (vertrouwelijk)
 • aanvragen van sociale uitkeringen van allerlei aard: werkloosheid, pensioen, invaliditeit, ziekte, leefloon
 • juridische problemen
 • financiële problemen, regelen van leefgeld tijdens de opname

Ze bieden ondersteuning bij het zoeken naar vervolgzorg bij ontslag. De sociale dienst begeleidt de patiënt in het hervatten van werk of tewerkstellingskansen tijdens of na het ontslag.

De maatschappelijk werker coördineert de ontslagvoorbereiding en bekijkt samen met de behandelende arts, het team, de patiënt en zijn omgeving hoe de opvang na de opname kan gebeuren.

Ervaringswerker

Het multidisciplinair team kan op sommige afdelingen aangevuld worden met een ervaringswerker. Een ervaringswerker heeft zelf een herstelproces doorgemaakt, wat het soms gemakkelijker maakt om aansluiting te vinden.

De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van lotgenoten is vergaard, aangevuld met kennis uit andere bronnen, wordt op een professionele manier ingezet ten behoeve van anderen.

Een ervaringswerker werkt coachend en ondersteunend. De inbreng van de persoonlijke dimensies van herstel onderscheidt een ervaringsdeskundige van een reguliere hulpverlener.

Eén van de kerntaken van de ervaringswerker binnen het PCM is de ondersteuning bij individuele herstelprocessen (cliëntniveau). Het gaat om een samenwerkingsproces waar ook de omgeving (familie, belangrijke derden, netwerk) kan bij betrokken worden.

Daarnaast helpt de ervaringswerker mee aan de inrichting van herstelondersteunende zorg (organisatieniveau). Deze component gaat gepaard met culturele verandering en het tegengaan van stigmatisering. Dit betreft o.a. scholing, coaching en ondersteuning van medewerkers, de beïnvloeding van de cultuur en visie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), maar ook het bevorderen van samenwerking en aansluiting tussen GGZ en andere maatschappelijke sectoren.

Dienst Zinzorg en Pastoraal

De medewerkers van de dienst Zinzorg & Pastoraal maken niet automatisch deel uit van het multidisciplinaire team, maar patiënten kunnen, indien ze dit wensen wel bij hen terecht voor een persoonlijk gesprek of voor vragen op het vlak van zingeving of geloof.  

Ziekte en tegenslagen doen de mensen dieper nadenken over de zin van het leven, het waarom van de gebeurtenissen, het lijden dat deel uitmaakt van elk mensenleven. Voor sommigen betekent dit ook een worsteling met hun/het geloof, anderen vinden in dat geloof juist een laatste houvast. Vanuit onze eigen christelijke inspiratie maar in respect voor ieders individuele overtuiging luisteren we naar uw verhaal en gaan met u op weg op zoek naar antwoorden, houvast en hoop.

Daarnaast bieden we u wekelijks een moment van bezinning dat aansluit op de situatie van opgenomen zijn. Er is een liturgisch aanbod rond de grote momenten in het kerkelijk jaar. U kunt ook altijd terecht in de Welle, onze Stille Ruimte, of in onze kapel, voor een moment van stilte, bezinning of gebed.

Ieders individuele geloofsovertuiging wordt strikt geëerbiedigd. Iedereen kan een vertegenwoordiger van de eigen godsdienst of levensbeschouwing uitnodigen.

Contactformulier Dienst Zinzorg en Pastoraal

Indien u opgenomen bent in het PCM kunt u een gesprek/bijstand aanvragen door onderstaand invulformulier in te vullen. U kunt hier ook een blanco formulier vragen op uw afdeling en onder gesloten omslag aan de verpleegkundigen terug bezorgen.

Voeg bestanden toe  

Somatische zorg in het PCM

Bij bepaalde zorgnoden, is er extra of gespecialiseerde zorgverlening aangewezen. We gaan dan met u kijken, wie het meest geschikt is om u te helpen. Deze personen werken nauw samen met uw team van zorgverleners.

Huisarts

Indien er tijdens een hospitalisatie somatische klachten moeten worden opgevolgd, kunt u altijd uw eigen huisarts contacteren. Indien u dit wenst, kan de opvolging tijdens de volledige opname verzorgd worden door de huisartsenpraktijk Centrumartsen Menen.

Arts fysische geneeskunde

Bij bepaalde fysieke klachten kan een gespecialiseerde arts geraadpleegd worden. 

Externe specialisten

Indien de patiënt specifieke zorg nodig heeft die niet binnen het ziekenhuis kan geboden worden, zal in overleg met de psychiater en/of huisarts doorverwezen worden voor een consultatie, onderzoek en/of ingreep buiten het PCM. Het kan gaan om specialisten in een algemeen ziekenhuis. We werken vooral samen met AZ Delta en AZ Groeninge. Er kan ook gekozen worden voor een consultatie in privé-praktijken van de artsen. Ook een consultatie bij de tandarts kan vanuit het ziekenhuis geregeld worden.

Deze professionele hulpverleners maken geen deel uit van het directe multidisciplinaire team, maar worden ad hoc bij de zorg betrokken.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×