Missie en visie

Onze opdracht is een kwalitatief hoogstaande behandeling bieden aan volwassen en ouderen met psychiatrische problemen en dit maximaal rekening houdend met de individuele noden, wensen en levensbeschouwelijke overtuiging van de patiënt.

Dat betekent dat wij:

  • voorzien in een veilige, verantwoorde zorg en behandeling en een respectvolle omgang met de patiënt;

  • een patiëntgerichte zorg voorstaan, met aandacht voor zorg op maat en continuïteit van zorg;

  • en dit, zo mogelijk, in overleg met familie en omgeving;

  • een zorgaanbod bieden welke zowel hospitalisatie (volledige of partiële) als ambulante zorgvormen (nazorg, poliklinische activiteiten, thuiszorg, enz.) omvat;

  • open staan voor elke vorm van samenwerking met andere voorzieningen die de realisatie van deze opdracht kan bevorderen;

  • ons blijven afstemmen op veranderende noden van de patiënt en de samenleving;

  • een zorgzaam personeelsbeleid voeren, gestoeld op motivatie, waardering, professionalisering en ontplooiing van elke medewerker en dit binnen een participatieve organisatiestructuur;

  • de kwaliteit van zorg en dienstverlening blijvend waarborgen door de uitbouw van een kwaliteitssysteem, waarbij op integrale, systematische en continue wijze de werking wordt geëvalueerd en zo mogelijk wordt verbeterd.

 

Het Psychiatrisch Centrum O.L.Vrouw van Vrede is een deel van de VZW “CIGB” (Christelijke Integrale Gezondheids- en Bejaardenzorg) en heeft als dusdanig de opdracht de globale doelstellingen van de VZW mee te realiseren.

Dit impliceert:

  • het zichtbaar gestalte geven aan een christelijke traditie en inspiratie;

  • het bewerkstelligen van een optimale samenwerking met, en wederzijdse ondersteuning van alle exploitaties van de VZW.