27 februari 2019 ←Terug naar overzicht

" Samen op huisbezoek met de psychiater "

De laatste jaren is er sterk ingezet op de ‘vermaatschappelijking van de zorg’. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) betekent dit dat men zorgnetwerken en –circuits heeft opgericht, waarbij er gestreefd wordt naar een zo volledig mogelijk zorgaanbod voor alle personen met psychische problemen. Concreet houdt dit in dat zorg, ondersteuning en begeleiding beter op elkaar worden afgestemd, en dat de zorgvrager ook de ‘gepaste zorg’ krijgt.

Iemand die psychologische hulp nodig heeft, hoeft niet noodzakelijk opgenomen te worden op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of in een psychiatrisch ziekenhuis. Integendeel, het is wetenschappelijk bewezen dat je in de meeste gevallen best aan je herstel werkt in je thuisomgeving, weliswaar met professionele ondersteuning van bv. een mobiel team.

In onze regio zijn de mobiele teams Impact en Amphora werkzaam. Impact komt aan huis in crisissituaties. Amphora biedt ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie bij patiënten waarbij sprake is van een langdurige kwetsbaarheid.

De teams ondersteunen zowel de patiënt als de familie. Het team bestaat o.m. uit een psychiater, psychologe, maatschappelijk werkster en psychiatrische verpleegkundigen.

Er wordt samen gewerkt om de psychische problemen te stabiliseren en/of te overwinnen, en een nieuw evenwicht te zoeken, in de vertrouwde omgeving van de patiënt. Hierbij probeert men een opname te vermijden en ook verdere zorg te installeren indien nodig (bv. samenwerking met de huisarts, met een psycholoog of psychiater in de omgeving van de patiënt, etc.).

Het waren tot voor kort vooral de psychiatrische verpleegkundigen die aan huis kwamen. De gesprekken bij de psychiater gebeurden vaak nog centraal, op de plaats waar de mobiele teams gehuisvest waren.

Nu is er een akkoord bereikt betreffende de financiering van de psychiatrische functie binnen de mobiele teams 2A/2B voor 2019 en 2020.

De behandelend psychiater kan gemakkelijker mee op huisbezoek. Dit kan tot 3 maal tijdens de begeleiding door het crisisteam, en tot 3 maal per jaar voor de cliënten gevolgd door het behandelteam. Dit zal zeker de zorg ten goede komen en drempelverlagend werken. De psychiater kan ook een betere inschatting maken van de thuissituatie, krijgt een goed zicht op zowel de psychische alsook de lichamelijke klachten van de patiënt en kan medicatie sneller bijstellen indien nodig.

Wie vragen heeft kan terecht op de website van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen: www.psyzuid.be